Uchwała nr XVIII/105/08Rady Gminy Osiez dnia 9 grudnia 2008W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2008 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 )

Uchwała nr XVIII/105/08
Rady Gminy Osie
z dnia 9 grudnia 2008


W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 )


uchwala się co następuje:

§  1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                              14.880.032,28 zł.                                                                                                                                                 
              Zmniejszyć dochody budżetu 0.02 zł.
               W tym: dotacje                                                                                                 0.02 zł.
              Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:                                                    31.434,02 zł.            
                W tym:  dotacje:                                                                                               0.02 zł.
                              dochody własne o kwotę:                                                          31.434,00 zł.
                Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                    14.911.466,28 zł.
      Zmiany określa załącznik Nr 1
            2.  Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                             15.880.032,28 zł.
       Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:                                                 30.000,02 zł.
       Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                                                   61.434,02 zł.
                 Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                    15.911.466,28 zł.
       Zmiany określa załącznik Nr 2                                                                                   
            3.  Deficyt budżetu zmianach po wynosi:                                            1.000.000,00 zł.

§  2. Źródłem pokrycia deficytu stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.

§  3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2008 r.- plan
            finansowania inwestycji w Gminie Osie na 2008 r. – określając plan wydatków 
            inwestycyjnych na kwotę 3.083.212,-zł.  
           
§  4.  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu gminy Osie Na 2008 r. – Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2008 r. -określając ich wysokość na kwotę 1.989.567,- zł.

§  5.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób   
            zwyczajowo przyjęty.

 


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski
                                                     

 

Uzasadnienie

Dochody
Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin.

§ 0920 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000 zł. z tytułu uzyskanych wpływów z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu. 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych…

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego (…) od osób prawnych….

§ 0320 – zwiększa się plan wpływów podatku rolnego o kwotę 4.000 zł., tj. do poziomu już wykonanych dochody z tego tytułu.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego (…) od osób fizycznych.

§ 0320 – zwiększa się plan wpływów podatku rolnego o kwotę 10.000 zł., tj. do poziomu już wykonanych dochody z tego tytułu.


Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.                                                                                 

§ 0830 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za świadczone usług tj. ogrzewanie mieszkań, opłat za usługi telekomunikacyjne itp. o kwotę 5.500 zł. Dotychczasowe wpływy z tego tytułu przekroczyły poziom 11,000 zł. Ustalenie planu dochodów na poziomie 11.500 zł. jest  realne do wykonania.
§ 0970 – do dochodów wprowadza się kwotę 2.934 zł. uzyskaną przez Zespół Szkół w Osiu z tytułu rozliczeń     z PZU.

 Dział  853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                    

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na podstawie aneksu Nr 2 z dnia 2 grudnia do umowy ramowej Projektu „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu społecznego nr DN.3040-UE-54/2008 zawartej w dniu 18.02.2008 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej a Gminą Osie dokonuje się zwiększeni dotacji rozwojowej o kwotę 0.02 zł w paragrafie 2008, oraz dokonuje się zmniejszenia planowanej dotacji w paragrafie 2009 o kwotę 0.02 zł.

Wydatki                                                                                                                                                                          
                   
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

§ 2850 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 900 zł. w celu odprowadzenia obowiązkowego odpisu od wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Dział 600 – Transport i  łączność                                                                                                                                                                                        

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

§ 6050 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.500 zł, Zwiększenia wydatków  na zadanie Modernizacja drogi w m. Osie o kwotę 5.500 zł. jest konieczne w celu sfinansowania dodatkowych robót które wystąpiły podczas realizacji tej inwestycji..              

§ 6060 - na sfinansowanie wykupu gruntów pod drogę gminną do przepompowni ścieków w m. Tleń i drogę prowadzącą do działki gminnej w m. Wierzchy przeznacza się  4.500 zł.   

Dział  750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

§ 4300 –  dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.634 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie usług związanych z bieżącą działalnością sołectw.                                                                                     


Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków rzeczowych o kwotę 18.900 zł. Budżet  Zespołu Szkół w Osiu zwiększa się o kwotę 16.900 zł w celu zabezpieczenia środków na finansowanie zakupów materiałów i usług związanych z działalnością tej jednostki. ( kwota 10.542 zł stanowi zwrot poniesionych  kosztów za bezpłatne udostępnianie sali gimnastycznej zorganizowanym grupom młodzieży i członkom LZS  ), Budżet  Szkoły Podstawowej w Wierzchach zwiększa się o kwotę  2.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów.  

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

§ 6220 – zwiększa się poziom dotacji inwestycyjnej o kwotę 15.000 zł. dla SP ZOZ w  Osiu na modernizację budynku przychodni. Zwiększenie dotacji jest konieczne w celu sfinansowania całości prac związanych z modernizacją budynku SP ZOZ. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia pozwoli na  dostosowania budynku do aktualnych wymogów sanitarnych.  


Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Na podstawie aneksu Nr 2 z dnia 2 grudnia do umowy ramowej Projektu „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu społecznego nr DN.3040-UE-54/2008 zawartej w dniu 18.02.2008 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej a Gminą Osie dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami   kwotę 0.02 zł.


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
§ 6210 – zwiększa się poziom dotacji celowe na zadanie inwestycyjne o kwotę 12.000 zł., do poziomu 72.964 zł. Na budowę  kanalizacji deszczowej na Osiedlu w m. Osie przeznacza się 52.000zł., na budowę kanalizacji sanitarnej w na Osiedlu w m. Osie 20.964 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.                                               

§ 6050 – zmniejsza się poziom wydatków  inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł. w związku z rezygnacją w br. z realizacji zadania „ budowa oświetlenia drogowego w m Wałkowska”. Środki te przenosi do działu  600, 851       i 900 na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych.

Do pobrania:

Uchwała Nr XVIII/105/08 pobierz>>> (95kB) pdf

Załącznik Nr 1 pobierz>>> (72kB) pdf

Załącznik Nr 2 pobierz>>> (75kB) pdf

Załącznik Nr 3 pobierz>>> (64kB) pdf

Załącznik Nr 6 pobierz>>> (66kB) pdf

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                         

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (19 grudnia 2008, 14:28:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1334