Uchwała nr XVIII/104/08Rady Gminy Osiez dnia 9 grudnia 2008w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 )

Uchwała nr XVIII/104/08
Rady Gminy Osie
z dnia 9 grudnia 2008


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 )


uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 r. , które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII / 104 /08
Rady Gminy Osie
z dnia   9 grudnia 2008 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


1. Dla odbiorców do spożycia lub na cele socjalno bytowe -           1,40  zł/m3
2. Dla odbiorców na cele produkcji spożywczej -                            1,43 zł/m3

Do powyższych taryf dolicza się należną stawkę podatku VAT.

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków


1. Ścieki komunalne    -                                3,06 zł/m3                          
2. Ścieki dowożone na oczyszczalnię           -    10.19 zł/m3
3. Ścieki przemysłowe uciążliwe  -                    10,42 zł/m3
4. Ścieki dowożone z ubojni   -                      16,99 zł/m3
5. Ścieki deszczowe    -                                1,43 zł/m3

Do powyższych taryf dolicza się należną stawkę podatku VAT.


Uzasadnienie

 

Wzrost taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków spowodowany jest zwiększeniem kosztów bezpośrednich (tj. wzrost cen zakupu materiałów, energii, konieczności przeprowadzania konserwacji, remontów urządzeń i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Zróżnicowanie stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wynika z faktu ponoszenia wyższych opłat za korzystanie ze środowiska w związku z wydobywaniem wody na cele produkcji spożywczej.

 

Do pobrania:

Uchwała Nr XVIII/104/08 pobierz>>> (80kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (19 grudnia 2008, 14:06:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2440