Uchwała nr XVII/103/08Rady Gminy Osiez dnia 28 października 2008w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Osie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 27, 28 i art. 37 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 i Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 , z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Dz. U. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59,poz 369)

Uchwała nr XVII/103/08
Rady Gminy Osie
z dnia 28 października 2008


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Osie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 27, 28 i art. 37 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 i Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 , z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Dz. U. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59,poz 369)


uchwala się, co następuje:
§ 1.  Przeznacza się do sprzedaży samodzielne lokale mieszkalne wraz z budynkiem gospodarczym , pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynków będących własnością Gminy Osie położonych w miejscowości Osie oraz współwłasnością części działki gruntu, na której usytuowane są powyższe budynki ozn. nr geod. 249/2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świeciu KW Nr 32520.
§ 2.   Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy.
§ 3.   Traci moc Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy Osie z dnia 31 sierpnia 2007 r. w      sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością     Gminy Osie.
§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na  obszarze gminy Osie.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

                 Uzasadnienie


Nieruchomość usytuowana na działce 249/2 o pow. 0,3197 ha w miejscowości Osie  gmina Osie zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne oraz budynek gospodarczy.
Mieszkania wynajęte lokatorom , którzy złożyli wnioski o wykup zajmowanych
lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach
wspólnych budynków i gruntu.
Z uwagi na znaczny koszt utrzymania budynku jak i konieczne remonty celowa jest
jego sprzedaż.
 W uchylonej uchwale błędnie ujęto numer KW 26/2 a powinno być 32520.
Ponadto w wyniku podziału geodezyjnego precyzyjnie określono wielkość działki 249/2 przeznaczonej do sprzedaży.

Do pobrania:

Uchwała Nr XVII/103/08 pobierz>>> (88kB) pdf


metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (4 listopada 2008, 13:53:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2786