Uchwała nr XVII/102/08Rady Gminy Osiez dnia 28 października 2008w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 10 lat działki nr 146 o pow. 0,77 ha KW 31596 położonej w miejscowości Wierzchy (kąpielisko gminne jez. Mukrz), stanowiącej własność Gminy Osie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr XVII/102/08
Rady Gminy Osie
z dnia 28 października 2008


w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 10 lat działki nr 146 o pow. 0,77 ha KW 31596 położonej w miejscowości Wierzchy (kąpielisko gminne jez. Mukrz), stanowiącej własność Gminy Osie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)


uchwala się, co następuje:

§ 1.    Wyraża się zgodę na dzierżawę na okres do 10 lat działki nr 146 o pow. 0,77ha     KW Nr 31596 położonej w miejscowości Wierzchy (kąpielisko gminne jez.  Mukrz), stanowiącej własność Gminy Osie.

§ 2.   Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy.

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

 

            Uzasadnienie

Działka nr 146 o pow. 0,77ha będąca własnością Gminy Osie jest terenem obsługi turystyki i wypoczynku, położonym na gruntach wsi Wierzchy nad jeziorem Mukrz tzw. „kąpielisko gminne w Tleniu”.
Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie gminy na doposażenie i utrzymanie kąpieliska zasadnym jest jego wydzierżawienie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami urzędy gmin nie maja prawa prowadzenia działalności gospodarczej.

Do pobrania:

Uchwała Nr XVII/102/08 pobierz>>> (79kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (4 listopada 2008, 13:49:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2275