Uchwała nr XVII/101/08Rady Gminy Osiez dnia 28 października 2008w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wierzchy Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) art. 11 i 11a ustawy z dnia 21sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 i Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 , z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Dz. U. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59,poz 369)

Uchwała nr XVII/101/08
Rady Gminy Osie
z dnia 28 października 2008


w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wierzchy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) art. 11 i 11a ustawy z dnia 21sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 i Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 , z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Dz. U. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59,poz 369)


uchwala się, co następuje:


§ 1.  Nabyć nieodpłatnie na własność Gminy Osie działki gruntu będącego   własnością Pani Doroty Witkowskiej zam. Świecie, ul. Wojska  Polskiego73/1  w miejscowości  Wierzchy dz nr 76/12 o pow. 0,3630 ha  KW 2286

§ 2 .  Wykonanie uchwały zlecić  Wójtowi  Gminy.

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

 

                                 U z a s a d n i e n i e

Pani Dorota Witkowska właścicielka działki nr 76/12 pismem z dnia 07.10.2008r. zwróciła się o nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Osie tej działki. Działka 76/12 o powierzchni 0,3630 ha stanowi drogę powstałą w wyniku podziału nieruchomości  nr 76/6. Zatwierdzony projekt podziału jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego w/w działkę uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/161/06 Rady Gminy w Osiu z dnia 28 kwietnia 2006r.

Do pobrania:

Uchwała Nr XVII/101/08 pobierz>>> (79kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (4 listopada 2008, 13:46:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2041