Uchwała nr XVII/100/08Rady Gminy Osiez dnia 28 października 2008w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Osie Na podstawie art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7 , poz. 48 i Nr 88, poz. 558 )

Uchwała nr XVII/100/08
Rady Gminy Osie
z dnia 28 października 2008


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Osie

Na podstawie art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7 , poz. 48 i Nr 88, poz. 558 )


uchwala się :

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  Gminy Osie

Rozdział  I

Założenia wstępne

§  1. Narkomania stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Ogranicza możliwości rozwojowe krajów biednych i pochłania nieproporcjonalnie wielkie środki w krajach najbogatszych. Narkomania niesie ze sobą ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych takich jak HIV, żółtaczka, choroby weneryczne, gruźlica. Poza tym jest ściśle związana z wieloma innymi problemami społecznymi jak: ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przestępczość, bezdomność.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Jest on realizowany w trzech podstawowych obszarach: profilaktyki, szeroko pojmowanego leczenia i ograniczania podaży. Obejmuje swym zasięgiem wiele grup docelowych:
-w części profilaktycznej jest to ogół społeczeństwa, ale przede wszystkim dzieci i młodzież w wieku 10-25 lat, w tym z grup ryzyka,
-w części dotyczącej lecznictwa program adresowany jest do osób używających narkotyki w sposób szkodliwy i osób uzależnionych od nich. W tej grupie spotyka się ludzi w wieku od kilkunastu do sześćdziesięciu i więcej lat, ale 80% z nich mieści się w przedziale 16-29 lat,
-działania z zakresu ograniczenia podaży skierowane są przede wszystkim na organizacje przestępcze.
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii z 29 lipca 2005 roku stawiają za cel gminie profilaktykę , czyli działania mające zahamować „proceder narkotykowy”.

§ 2. Główne zadania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom uzależnienia od narkotyków to:

1)  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii-pomocy psychologicznej i prawnej.

3)  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych

4) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

5) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.

Rozdział  II

Działania  profilaktyczne

§ 3. Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest:

1. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.
2.Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.
3.Uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i narkotyków.
4.Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie międzyinstytucjonalnej i merytorycznej współpracy różnych instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych m.in. w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, zmierzających do modyfikowania stylu życia, propagowania zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej, zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
5.Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizacje nowoczesnych programów profilaktycznych.

Rozdział  III

Planowane sposoby realizacji głównych zadań

§ 4. Przeciwdziałanie narkomanii w gminie Osie realizowane jest poprzez :

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
Zadanie to planuje się zrealizować poprzez :
- wyposażenie Punktu Konsultacyjnego w niezbędną literaturę fachową, czasopisma i inne wskazane  materiały informacyjne,
- informowanie o miejscach placówek ambulatoryjnych, stacjonarnych, infoliniach i telefonach zaufania oraz o możliwościach terapeutycznych i rehabilitacyjnych tych placówek,
- organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje osób zajmujących się problematyką narkomanii oraz osób, które mają kontakt z młodzieżą, z różnych grup zawodowych z terenu gminy: pracowników oświaty, policji, pomocy społecznej, administracji samorządowej.

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii-pomocy psychologicznej i prawnej.
Zadanie to planuje się zrealizować poprzez :
- kierowanie do punktów konsultacyjnych przy Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii osób uzależnionych i współuzależnionych,
- udzielanie informacji o poradniach udzielających pomocy psychologicznej,
- organizowanie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich poprzez kierowanie ich na zorganizowany wypoczynek letni,
- kierowanie dzieci na zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, propagowanie zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu bez narkotyków.

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych
Zadanie to planuje się zrealizować poprzez :
- zakup broszur i materiałów informacyjnych o treściach profilaktycznych, książek, kaset itp.,
- finansowanie wykładów terapeutycznych, warsztatów, spektakli o treściach profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- finansowanie konkursów o treściach profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach, świetlicach prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub socjoterapeutyczne i koła zainteresowań,
- udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych  z uzależnieniami,
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Zadanie to planuje się zrealizować poprzez :
- działania interdyscyplinarne tj. współpraca ze szkołami, ośrodkiem pomocy społecznej, policją, prokuraturą, sądem, rodzicami, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, służbą zdrowia itp.,
 - udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej tym instytucjom, organizacjom i osobom w razie takiej potrzeby,

5) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.
Zadanie to planuje się zrealizować poprzez :
- szkolenie pracowników pomocy społecznej w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi,
- udzielanie pomocy społecznej potrzebującym  osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych.

§ 5.  Koordynację działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomani zawartych w niniejszym programie prowadzi Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Rozdział IV

Finansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

§ 6. 1.Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
      2.Kwota wydatków na realizację Programu wymienionego w ust. 1 określana jest corocznie w budżecie gminy Osie.


ROZDZIAŁ  V
Postanowienia końcowe

§ 7.  1. Program jest adresowany do ogółu społeczeństwa Gminy Osie a przede wszystkim do dzieci i młodzieży, w tym młodzieży z grup ryzyka.
        2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   Gminy Osie  jest aktem otwartym  i znajdzie w nim miejsce każda pożyteczna  inicjatywa dotycząca przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

Do pobrania:

Uchwała Nr XVII/100/08 pobierz>>> (95kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (4 listopada 2008, 13:41:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1629