Uchwała nr XVII/99/08Rady Gminy Osiez dnia 28 października 2008w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Na podstawie art. 41 ust. 1 , ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238/

Uchwała nr XVII/99/08
Rady Gminy Osie
z dnia 28 października 2008


w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 1 , ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238/


uchwala się,  co następuje:

§ 1. 1.  Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
  alkoholowych.
2.  Program, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowany w  2009 r.
§ 2.1. Gmina Osie liczy 5387 (stan na 17.10.08r.) mieszkańców, skupionych w 1495  rodzinach, w tym:
1/   4058    to osoby powyżej 18-tego roku życia;
2/   1329    to osoby do 18-tego roku życia;
3/   410 rodzin -  zajmuje się prowadzeniem własnego gospodarstwa rolnego;
4/   175 rodzin – prowadzi własną działalność gospodarczą;
5/ pozostali zatrudnieni są w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz prywatnych zakładach pracy na terenie gminy i gminach ościennych;
6/    272   - to bezrobotni ( stan na 31  sierpień  2008 r.) w tym 173 kobiet ;
    a/   z prawem do zasiłku –  52 ,
    b/   bez prawa do zasiłku -  220 .   
2. Według przeprowadzonego rozeznania 135 rodzin na terenie gminy można uznać jako zagrożone alkoholizmem.
3. Niepokojącym zjawiskiem jest obniżenie wieku pijących / młodzież szkolna/. Sytuacja ta jest spowodowana :
a) niewystarczającym sprawowaniem władzy rodzicielskiej przez rodziców ,
b) niską kulturą spożycia alkoholu przez dorosłych ,
c) powszechnym przyzwoleniem społeczeństwa.

4. Wzrasta spożycie niższej zawartości alkoholu typu drinki , alkoholu nisko procentowego i piwa. Związane jest to z brakiem zainteresowań i motywacji do podjęcia różnorodnych działań związanych z aktywizacją zawodową. Zagrożenie to zaczyna obejmować młodzież , która wykazuje niedostateczne zainteresowanie zdrowym i aktywnym stylem życia.

§ 3. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy Osie obejmuje:
1) kontynuacja dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe pomocy społecznej , psychologicznej i prawnej ,a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
4) kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi;
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych   w art. 131 i 15 ustawy , o której mowa na wstępie oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
§ 4. 1. Na terenie Gminy będą:                                                                                                                                                               
1) przeprowadzane przez komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych rozmowy z osobami dotkniętymi problemami alkoholowymi;
2) prowadzone w szkołach zajęcia profilaktyczne, przez odpowiednio przeszkolonych pedagogów oraz psychologów;
3)    podejmowane działania mające na celu wspieranie zatrudnienia socjalnego, poprzez organizowanie prac interwencyjnych , publicznych  oraz prac społecznie użytecznych.
2. Swą dotychczasową działalność kontynuować będzie punkt konsultacyjny przy Urzędzie Gminy oraz świetlice  wiejskie  w Miedznie, Osiu, Łążku, Wierzchach , Brzezinach i Pruskich , w których zajęcia ukierunkowane będą na pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych patologią.
§ 5.  Rodziny zagrożone alkoholizmem uzyskają wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Parafii Rzymsko-Katolickiej.
§ 6. Kontynuować się będzie współpracę z instytucjami zajmującymi się bezpośrednio problematyką alkoholową, tj. Poradnią Przeciwalkoholową w Świeciu, Sądem Rejonowym, Prokuraturą w Świeciu, Policją, Oddziałem Lecznictwa Odwykowego w Świeciu, który zapewnia leczenie osób uzależnionych z terenu Gminy Osie, Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu .
§  7. Współfinansowane będą:
1)  działania prozdrowotne dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem;
2) wypoczynek i imprezy kulturalne, organizowane dla dzieci o których mowa w  pkt 1;
3) telefon zaufania w ramach programu „Niebieska Linia” , „Pomarańczowa Linia”;
                  4) akcja informacyjna dla społeczeństwa.

 § 8.  Przeprowadzone zostanie szkolenie w zakresie przestrzegania zapisów ustaw o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  dla  osób      prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 9. Osoby, które zajmują się rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy przy podnoszeniu swych kwalifikacji w tym zakresie otrzymają stosowną pomoc finansową.
§ 10. Pomieszczenia  w Gminnym Ośrodku Kultury zostaną udostępnione  dla Grup Anonimowych Alkoholików oraz Al-Anon.
§ 11. Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się jedynie zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktów wydanych w jej wykonaniu, na podstawie zezwolenia wydanego w ramach limitu ustalonego przez Radę Gminy Osie.
§ 12. 1.  Za pracę w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jej członkowie otrzymują wynagrodzenie netto równe czterem dietom, których wysokość jest określona w przepisach dot. zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, obowiązujących w dniu wypłaty.
2. Wynagrodzenie przysługuje za udział w:
1)   posiedzeniu komisji;
2)  innych działaniach związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 § 13.1. Zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii będą realizowane ze środków finansowych  pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych , których wpływy w 2009 r. planuje się w wysokości    85.000.00  zł.

Na 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi      81. 000. 00 zł.
Na 85153 -  Zwalczanie narkomanii                      4. 000. 00 zł.
                                                     Razem =             85. 000. 00 zł.

2. Sposób realizacji zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia poniższa tabela

Lp.

Nazwa zadania

Kwota w zł

§

1.

Porady prawne dla osób uzależnionych i ich rodzin

1 000

4170

2.

Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym- 250 godzin x 22 zł

5 500

4170

Zajęcia z zakresu profilaktyki prowadzone w placówkach oświatowych i świetlicach

650 x 22,00 zł

22 598

14 300

4170

3 000

4210

3 800

4260

1 498

4300

3.

Wypoczynek dzieci

4 000

3110

4.

Organizacja imprez masowych o tematyce antyalkoholowej

2 000

1 000

4210

1 000

4300

5.

Organizacja szkoleń

1 000

4300

6.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

30 902

15650

4010

1207

4040

2800

4110

470

4120

6800

4170

400

4210

2500

4300

600

4410

475

4440

7.

Wspieranie działalności klubu AA

2000

1000

4210

1000

4300

8.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla stowarzyszenia na realizację programu profilaktycznego

 

12 000

2820

Razem rozdz. 85154

81 000

§  14.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§  15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w sposób
           zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

 


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

Do pobrania:

Uchwała Nr XVII/99/08 pobierz>>> (96kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (4 listopada 2008, 13:20:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1538