Uchwała nr XVII/97/08Rady Gminy Osiez dnia 28 października 2008W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2008 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 )

Uchwała nr XVII/97/08
Rady Gminy Osie
z dnia 28 października 2008


W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 )


uchwala się co następuje:

§  1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                             14.453.403,28 zł.                                                                                                                                                 
                                                           
                Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:                                                  65.383,00 zł.            
                W tym:  dotacje:                                                                                    55.383,00 zł.
                              dochody własne o kwotę:                                                        10.000,00 zł.
                Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                   14.518.786,28 zł.
      Zmiany określa załącznik Nr 1
            2.  Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                             15.453.403,28 zł.
       Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:                                              79.017,00    zł.
       Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                                               144.400,00  zł.
                 Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                   15.518.786,28 zł.
       Zmiany określa załącznik Nr 2                                                                                   
            3.  Deficyt budżetu zmianach po wynosi:                                            1.000.000,00 zł.

§  2. Źródłem pokrycia deficytu stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.

§  3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2008 r.- plan
            finansowania inwestycji w Gminie Osie na 2008 r. – określając plan wydatków 
            inwestycyjnych na kwotę 3.076.212,-zł.  
           
§  4.  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do budżetu gminy Osie Na 2008 r. – Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2008 r. -określając ich wysokość na kwotę 1.961.667,- zł.

§  5.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób   
            zwyczajowo przyjęty.
                                                     


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

 

Uzasadnienie
 

Dochody
Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.                                                                                 

§ 0830 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za świadczone usługi  opiekuńcze
o kwotę 10.000 zł. Dotychczasowe wpływy z tego tytułu przekroczyły poziom 26,000 zł. Ustalenie planu dochodów na poziomie 30.000 zł. jest  realne do wykonania.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.
                                                                                                                           
§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2008 r. Nr WFB.I.3011- 51/08 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 55.583 zł. na realizację Rządowego programu – „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”


Wydatki                                                                                                                                                                          
Dział 600 – Transport i łączność                                                                                                                                                                                         

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

§ 6050 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 29.300 zł, Ograniczenie wydatków następuje na zadaniu „ modernizacja drogi gminnej w Łążku. Wydatki na realizacje tego zadania nie przekroczą 75.700 zł.  

Dział  757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 –  dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 21.767 zł. na obsługę zadłużenia, tj. spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek. Zmniejszenie planu jest uzasadnione ponieważ dokonano wcześniejszej spłat części zobowiązań na rzecz WFOŚ i GW.                                                                                    

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planach finansowych tych jednostek.    W celu zapewnienia ciągłości finansowania realizowanych zadań dokonuje się przeniesień w dziale 801 między paragrafami i rozdziałami na kwotę 21.700 zł. Kwotę 6.250 zł. wynikającą z zmniejszenia planu wydatków w  dziale 801 przenosi się do działu 854, rozdział 85401 – świetlice szkolne, w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków na działalność świetlic szkolnych. Powyższe zmiany są wynikiem zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych i świetlic szkolnych po dniu pierwszego września br. 

 


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

 W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.150,00 zł. w celu realizacji  RZĄDOWEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA  SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY w 2008 r. Na realizację programu edukacyjnego „ Kulturalnie i zdrowo” w Szkole podstawowej w Osiu w przeznacza się 23.644,70 zł., w  Szkole Podstawowej w Brzezinach 9.222,00 zł., w Szkole Podstawowej w Wierzchach 11.87,00 zł. w Gimnazjum w Osiu 23.212,30 zł. Kwotę 5.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla osób realizujących program, kwota 4.200,00 zł stanowią wydatki  pośrednie ( zakup materiałów 1.900,00 zł, wynagrodzenie księgowego 1.500,00 zł., wynagrodzenie sekretarza 800,00 zł.) Planowany udział własny w realizacji programu wynosi 32.767,00 zł., w tym udział środków finansowych 21.767,00 zł. Dotacja z budżetu Państwa wyniesie 55.383,00 zł.


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

§ 6220 – zwiększa się poziom dotacji inwestycyjnej o kwotę 29.300 zł. dla SP ZOZ w  Osiu na modernizację budynku przychodni. Zwiększenie dotacji jest konieczne w celu sfinansowania całości prac związanych z modernizacją budynku SP ZOZ. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia pozwoli na  dostosowania budynku do aktualnych wymogów sanitarnych.  


Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.                                                                                 

W tym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę  10.000.zł. na wynagrodzenia i pochodne od płac dla zatrudnionych opiekunek. W bieżącym roku wzrosło zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych w  miejscu zamieszkania, dlatego zwiększa się planowane wydatki na ten cel o kwotę zwiększonych wpływów z świadczonych usług . 

 

Do pobrania:   

Uchwała Nr XVII/97/08  pobierz>>> (95kB) pdf

Załącznik Nr 1   pobierz>>> (63kB) pdf     

Załącznik Nr 2   pobierz>>> (77kB) pdf     

Załącznik Nr 3   pobierz>>> (64kB) pdf    

Załącznik Nr 6   pobierz>>> (66kB) pdf                                                                

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (4 listopada 2008, 13:05:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1592