Uchwała nr XVII/96/08Rady Gminy Osiez dnia 28 października 2008w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.Na podstawie art. 54 ust. 7 , art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176 i poz. 1238, Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917 ) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Osiu oraz z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” – Komisja Międzyszkolna Pracowników Oświaty w Świeciu

Uchwała nr XVII/96/08
Rady Gminy Osie
z dnia 28 października 2008


w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 54 ust. 7 , art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176 i poz. 1238, Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917 ) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Osiu oraz z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” – Komisja Międzyszkolna Pracowników Oświaty w Świeciu


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uregulowanie dotyczy nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

§ 2. Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”, w wysokości uzależnionej od jego stanu rodzinnego.

§ 3. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

§ 4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Wójt Gminy.

§ 5.1. Dodatek jest wypłacany co miesiąc
w wysokości:
1) 6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalanego przez ministra właściwego do spraw pracy zwanego dalej „najniższym wynagrodzeniem” - dla 1 osoby;
2) 8% najniższego wynagrodzenia - dla 2 osób;
3) 10% najniższego wynagrodzenia - dla 3 osób;
4) 12% najniższego wynagrodzenia - dla 4 i więcej osób.
2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł, pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

§ 6.1. Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia
26 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
 
§ 7.1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 5. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
2. W razie zatrudnienia w kilku szkołach nauczycielowi przysługuje jeden dodatek.
3. Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o zmianie liczby członków rodziny.

§ 8. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 9. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 10. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania przeszkolenia wojskowego i okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy
z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.

§ 11. Traci moc  uchwała nr VIII/49/07 Rady Gminy Osie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

 


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

Do pobrania:

Uchwała Nr XVII/96/08 pobierz>>> (84kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (4 listopada 2008, 11:41:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2208