Uchwała nr XVII/94/08Rady Gminy Osiez dnia 28 października 2008w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 )

Uchwała nr XVII/94/08
Rady Gminy Osie
z dnia 28 października 2008


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Osie w następujących wysokościach:

 

1)

0,42

zł.

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części,

2)

14,00

zł.

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

3)

7,35

zł.

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

4)

 

3,70

zł.

od 1 m2 powierzchni użytkowej zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

5)

 

6)

3,15

 

5,90

zł.

 

zł.

od 1 m2 powierzchni innych budynków nie związanych z działalnością rolniczą i leśną /np. garaże samochodów osobowych, szopki, komórki, itp./,

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków letniskowych lub ich części,

7)

od budowli :

a) wykorzystywanych do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% ich wartości

b) pozostałych – 2% ich wartości

   

8)

0,50

zł.

od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.

9)

od gruntów:

 

  1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,70 zł. od 1 ha powierzchni,

  2. pod budynkami, podwórkami, wjazdami, itp. – 0,06 zł. od 1 m2 powierzchni,

  3. przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub użytkowanych na te cele – 0,11 zł. od 1 m2 powierzchni.

 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, grunty, budowle wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zbiorowego gromadzenia odpadów z wyjątkiem ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz grunty związane z budowlami, budynkami, urządzeniami przeznaczonymi na zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa lub wpłaty na rachunek Urzędu Gminy.

§ 4. Na inkasentów podatku od nieruchomości od osób określonych w § 3 wyznacza się sołtysów poszczególnych wsi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/ 46 /07 Rady Gminy Osie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Do pobrania:

Uchwała Nr XVII/94/08 pobierz>>> (92kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (4 listopada 2008, 11:26:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2335