Uchwała nr XXVII/147/06Rada Gminy Osiez dnia 27 lutego 2006W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162 , poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz Art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249. poz. 2104 )

Uchwała nr XXVII/147/06
Rada Gminy Osie
z dnia 27 lutego 2006


W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162 , poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz Art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249. poz. 2104 )§ 1.
1.
Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę: - 11.221.368,-
w tym: dochody własne     - 5.145.763,-
          subwencja ogólna   - 4.323.055,-
          dotacje                  - 1.752.550,-
2.
Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia Załącznik Nr 1 (63kB) pdf .      
 
§ 2.
1.
Określa prognozowane wydatki budżetu gminy na kwotę: - 11.221.368,-
w tym: wydatki bieżące       - 9.734.368,-
           wydatki majątkowe  - 1.487.000,-

2.
W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:  
a) wynagrodzenia i pochodne - 4.880.488,-
b) dotacje                            - 740.900,-
c) obsługę długu                   - 80.026,-

3.
Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 (93kB) pdf .
 
 
§ 3.
1. Określa się poziom wydatków inwestycyjnych na 2006 rok w kwocie w tym: 645.000,- zł. stanowią wydatki na zadania wynikające z wieloletniego planu  inwestycyjnego. 
Załącznik Nr 3 (52kB) pdf  1.487.000,-
 
§ 4.
1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:  Załącznik Nr 4 (43kB) pdf    
przychody w kwocie  - 1.529.600,-
wydatki w kwocie     - 1.529.600,-
 
§ 5.
1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  Załącznik Nr 5 (57kB) pdf     
dochody w kwocie    - 1.550.150,-
wydatki w kwocie      -1.550.150,-
 
 
§ 6. 1. Ustala się wielkości dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
Załącznik Nr 6 (59kB) pdf  
1)
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.232.400,-
w tym na realizację zadań inwestycyjnych                                      - 575.000,-
2)
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 83.500,-
  
§ 7.
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  na 2006 rok  Załącznik Nr 7 (57kB) pdf     
przychody w kwocie    - 12.600,-
wydatki w kwocie        - 17.000,-

§ 8.
1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1)
Spłat zobowiązań na kwotę: - 395.836,-
2)
Dokonywania zmian w budżecie, polegających na  przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.
3)
Lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywanie lokat krótkoterminowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy). 
4)
Do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł.
 
 
§ 9.1. Ustala się górną granicę zaciągania zobowiązań w roku budżetowym 2006:
1) wysokość sumy pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez wójta na pokrycie  występującego w ciągu roku deficytu do kwoty:   500.000,-  

§ 10. 1. Ustala się:    
1) rezerwę ogólną  110.000,-      

§ 11. 1. Określa się kwotę dochodów 80.000,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 80.000,- zł. wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -  Załącznik Nr 8 (66kB) pdf   
   
§ 12. 1. Prognozę kwot długu oraz planowaną spłatę zobowiązań na 2006 rok i lata następne określają  Załącznik Nr 9 (61kB) pdf Załącznik Nr 10 (47kB) pdf     

§ 13. 1. Zestawienie przychodów i rozchodów w 2006 roku przedstawia  Załącznik Nr 11 (47kB) pdf .    
§ 14. 1. Informację o stanie mienia komunalnego i wartości gruntów gminnych przedstawia Załącznik Nr 12 (53kB) pdf . Rozliczenie do załącznika Nr12 (63kB) pdf    

§ 15. 1. Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określa Załącznik Nr 13 (47kB) pdf .
 
§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Waśkowski     

Pliki do pobrania
Załącznik Nr 1 (63kB) pdf
Załącznik Nr 2 (93kB) pdf
Załącznik Nr 3 (52kB) pdf
Załącznik Nr 4 (43kB) pdf
Załącznik Nr 5 (57kB) pdf
Załącznik Nr 6 (59kB) pdf
Załącznik Nr 7 (57kB) pdf
Załącznik Nr 8 (66kB) pdf
Załącznik Nr 9 (61kB) pdf
Załącznik Nr 10 (47kB) pdf
Załącznik Nr 11 (47kB) pdf
Załącznik Nr 12 (53kB) pdf
Rozliczenie do załącznika Nr12 (63kB) pdf
Załącznik Nr 13 (47kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dominik Ziółkowski (10 marca 2006, 09:18:29)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (14 marca 2006, 07:39:48)
Zmieniono: Dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2794