Uchwała nr XXIV/134/05Rada Gminy Osiez dnia 10 listopada 2005W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2006 r. Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 , z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462)) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/134/05
Rada Gminy Osie
z dnia 10 listopada 2005


W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2006 r.

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 , z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462)) uchwala się, co następuje:§ 1. Uchwala się roczny program współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2006 r.,
                                                                                   
§ 2. Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 r. jest efektywne wykorzystanie istniejącej społecznej aktywności oraz pobudzenie nowych inicjatyw i aktywności społecznej  w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Osie.
 
§ 3. Cel ten będzie realizowany poprzez:
1) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów w realizacji zadań publicznych,
2)  wykorzystanie potencjału i możliwości tych organizacji,
3) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy,
4)  zabezpieczenie w budżecie Gminy Osie środków na wykonanie zleconych  zadań.
 
§ 4. Program współpracy obejmuje zadania publiczne w sferze:
1) pomocy społecznej,
2) propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
3) upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
4) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom   społecznym,
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6) promocji ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom,
7) ochrony przeciwpożarowej,
8) ekologii i krajoznawstwa
9) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
§ 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań o których mowa wyżej realizowana będzie w następujących formach:
1) zlecania tym organizacjom i instytucjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy,
3) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach związanych z działalnością statutową tych organizacji,
4) tworzenia zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym ( w miarę potrzeb).
 
§ 6. Zadania do wykonania organizacjom pozarządowym zlecane będą w oparciu o ustawy: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tych ustaw wg następujących kryteriów:
1) z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy,
2) prawo ubiegania się o dotację przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
3) szczegółowy wykaz zadań oraz wydzielone środki finansowe na ten cel określone zostaną w uchwale budżetowej na 2006 r.
4) postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty,
5) wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891),
6) podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy,
7) publicznego otwarcia ofert dokonuje Wójt Gminy Osie lub wyznaczona przez niego spośród pracowników Urzędu Gminy Komisja. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
8) zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony,
9) w trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Wójt Gminy Osie lub wyznaczeni przez niego pracownicy obowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności,
10) podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją,
11) sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
§ 7. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego, organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty złożą z własnej inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych, w miarę możliwości finansowych mogą być zwiększone w budżecie Gminy środki przeznaczone na realizację programu współpracy.
§ 8. Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej na 2007 rok organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty winny złożyć w terminie do dnia 20 października 2006r. propozycje zadań na kolejny rok.
§ 9. Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Osie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Waśkowski     

Pliki do pobrania:
Uchwała XXIV/134/05 (383kB) pdf
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
Aktywna działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Istotne znaczenie dla ich funkcjonowania ma wymiana doświadczeń między organizacjami oraz współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, w tym z samorządem gminnym.
W świetle art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „ Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych o której mowa w art. 4 we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów”.
Istniejące na terenie Gminy Osie organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działają głównie w następujących obszarach: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, sport i rekreacja.
Działania tych organizacji i podmiotów stanowią istotne uzupełnienie działań organów Gminy. Zauważyć należy, że organizacje te mogą mieć duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej pod warunkiem zwiększenia aktywności różnych środowisk. Aktywność ta oraz skuteczność zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między Gminą a organizacjami w określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym czasie.
Zgodnie z założeniami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

 

metryczka


Opublikował: Dominik Ziółkowski (8 grudnia 2005, 09:25:33)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (18 stycznia 2006, 09:32:56)
Zmieniono: poprawga graficzna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3458