zamówienie na:

Roboty budowlane. Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Osie i Tleń .

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie NIP: 559-11-30-747
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.7.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Nazwa wykonawcy: : F.P.U.H. „EL-WIKŁO” Wiesław Kłopotowski ul. Polna 14 86-160 Warlubie 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz>>>> (183kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz>>>> (69kB) word

Informacja z otwarcia ofert pobierz>>>> (147kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz>>>> (25kB) word

SIWZ pobierz>>>> (297kB) word

Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy pobierz>>>> (64kB) word

Załącznik Nr 2_war. udz. w post pobierz>>>> (52kB) word

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post pobierz>>>> (34kB) word

Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców pobierz>>>> (33kB) word

Załącznik Nr 4_zobowiązanie pobierz>>>> (36kB) word

Załączniki Nr 5_RODO pobierz>>>> (32kB) word

Załącznik Nr 6_ Wzór umowy-roboty  bud. pobierz>>>> (297kB) word

Załącznik Nr 7_wykaz osób pobierz>>>> (35kB) word

Załącznik Nr 8_wykaz robót bud. pobierz>>>> (34kB) word

Załącznik Nr 9_przynależność do gr. kapitał pobierz>>>> (35kB) word


Dokumentacja techniczna pobierz>>>> (9908kB) zip

Specyfikacje techniczne pobierz>>>> (620kB) zip

Przedmiar robót pobierz>>>> (3011kB) pdf

==================================

Pytania i odpowiedzi do przetargu:

W odpowiedzi na zadane pytania do postępowania przetargowego pod nazwą „Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Osie i Tleń” :
Czy Zamawiający uzna referencje:
1. Wykonania sieci linii napowietrznej - 3040m, montaż słupów i opraw oświetleniowych -79sztuk,  wartość zadania  brutto :370.811,11 PLN
2.Budowa sieci oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowego wraz z wymiana części infrastruktury technicznej TAURON Dystrybucja S.A,  wartość zadania  brutto: 387.817,68 PLN  za wystarczające do spełnienia wymogów zawartych w SIWZ udzielam odpowiedzi:
Wyżej przedstawione referencje nie spełniają wymagań stawianych w rozdziale VI SIWZ pkt 1. 1) wymagających przedstawienia robót  budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego zasilanego liniami kablowymi, czyli liniami  położonymi w gruncie, które są wyprowadzone do rdzenia słupa i do tabliczki bezpiecznikowej, natomiast  Państwa referencje przedstawiają wykonanie sieci napowietrznej  co odbiega od postawionego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej.

====================================

W odpowiedzi na zadane pytanie do postępowania przetargowego pod nazwą „Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Osie i Tleń” :
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Jeżeli tak, czy wadium również może zostać wniesione w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem zawartym w  Ogłoszeniu o zamówieniu pkt I.4) Komunikacja:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Tak
Inny sposób:
Urząd Gminy Osie
Adres: ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.

====================================

W odpowiedzi na zadane pytanie do postępowania przetargowego pod nazwą „Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Osie i Tleń” udzielam odpowiedzi:
Pytanie 1: Co Zamawiający rozumie przez usterkę, w szczególności czym różni się ona od wady? Ewentualnie czy Zamawiający usunie z umowy "usterkę"?
Odp.
Wada może obniżać wartość przedmiotu umowy lub powodować jego niepełno wartościowość bądź ograniczać korzystanie. Z tytułu wady zawsze będą przysługiwać Zamawiającemu roszczenia, chyba że wada zostanie usunięta w terminie.
Usterka w odróżnieniu od wady nie ma jej znaczenia. Usterka to „drobne wady” i muszą być usunięte w terminie, a jeżeli nie jest to możliwe, to usterka staje się wadą.
Pytanie 2: Prosimy o ograniczenie łącznej odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy do 100% wartości kontraktu.
Odp.
Odpowiedzialność wykonawcy jest tylko do wartości kontraktu. Postanowienia § 12 ust. 4 dotyczą przewyższenia kar umownych.
Pytanie 3: Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody pośrednie.
Odp.
Nie wyraża się zgody.
Pytanie 4: Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych do 10% wartości kontraktu.
Odp.
Kary umowne mają charakter dyscyplinujący wykonawcę. Jeżeli wykonawca będzie wadliwie wykonywał przedmiot umowy, a wysokość kar umownych przekroczy 10%, o jakie wykonawca się upomina, Zamawiający nie będzie posiadał innego narzędzia niż pozew sądowy, co dla Zamawiającego jest niekorzystne. Wykonawca powinien wykonywać umowę starannie, tak aby nie był obciążany karami umownymi.

====================================

W odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 21.05.2020 r. do postępowania przetargowego pod nazwą „Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Osie i Tleń” udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie że na terenie planowanej inwestycji muszą być słupy aluminiowe.

Odpowiedź: Słupy winny być aluminiowe. Zgodnie z dokumentacją techniczną.

====================================
metryczka


Odpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Łukasz Porożyński (12 maja 2020, 14:07:46)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (30 czerwca 2020, 10:35:47)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 959