Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (97)  |  Przetargi unieważnione (3)

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Radańska

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.3.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano: F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki Ul. Broniewskiego 4, 86-140, Drzycim 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz>>>> (454kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz>>>> (123kB) pdf

Informacja otwarcie ofert Radańska.pdf (144kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (176kB) pdf

SIWZ .pdf (430kB) pdf


Załącznik Nr 1_formularz ofertowy.doc (57kB) word

Załącznik nr 2 oswiadczenie Wykonawcy.docx (20kB) word

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post..doc (32kB) word

Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc (37kB) word

Załącznik Nr 5 Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej..doc (67kB) word

Załącznik Nr 6 - umowa.doc (190kB) word

Załącznik nr 7 wykaz osób.docx (13kB) word

Załącznik nr 8 wykaz robót.doc (34kB) word

Załącznik nr 9 - klauzula informacyjna RODO.docx (15kB) word

01 Kosztorys ofertowy.pdf (62kB) pdf


Dokumentacja techniczna


02 Projekt budowlany tom 1.zip (4161kB) zip

03 Projekt budowlany tom 2.zip (9569kB) zip

04 Projekt czasowej organizacji ruchu.zip (584kB) zip

05 Projekt stałej organizacji ruchu.zip (2361kB) zip

06 Specyfikacje techniczne.pdf (2955kB) pdf

07 Opinia geotechniczna

Decyzja na realizację inwestycji drogowej >>> (3560kB) pdf

Uzgodnienia branżowe i inne (6911kB) zip


===========================================


Pytania i odpowiedzi do przetargu:

W odpowiedzi na pytania z dnia 24.01.2020 r. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Radańska” Zamawiający informuje:

Pytanie 1. W przedmiarze brakuje pozycji odnośnie wykonania rowów odwadniających. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź: Wykonanie rowów odwadniających zostało uwzględnione w pozycji nr 6 kosztorysu ofertowego.

Pytanie 2. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia krawędzi nawierzchni bitumicznej.
Odpowiedź: Oprócz nadania krawędziom spadku o nachyleniu nie większym niż 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkładarki („na gorąco”), Zamawiający nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Pytanie 3. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, powierzchni oraz konstrukcji nawierzchni z jakiej ww. ma być wykonany.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.


===========================================

W odpowiedzi na pytania z dnia 24.01.2020 r. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Radańska” Zamawiający informuje:

Pytanie 1. Zgodnie z SST nr D.02.03.01, pkt 5.2.8.1, na górnej powierzchni robót ziemnych wymagana jest wartość modułu odkształcenia E2>100 MPa, podczas gdy Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, dla KR2, zakłada E2>80MPa. Czy Zamawiający dopuści stosowanie wymagania z Katalogu?
Odpowiedź 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymagania z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

Pytanie 2. Zgodnie z SST nr D.04.01.01, pkt 6.1, w korycie wymagana jest wartość modułu odkształcenia E2>100 MPa, podczas gdy Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, dla KR2, zakłada E2>80MPa. Czy Zamawiający dopuści stosowanie wymagania z Katalogu?
Odpowiedź 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymagania z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

Pytanie  3. W SST D.04.07.01, D.05.03.05/a, D.05.03.05 przywołane są wycofane i zastąpione wymagania techniczne dla mieszanek mineralno- asfaltowych i emulsji asfaltowych, WT-2 2008 oraz WT-2 2009. Czy Zamawiający dopuści stosowanie aktualnie obowiązujących dokumentów WT-2 2014 i załącznika do normy PN-EN 13808.
Odpowiedź 3. Mieszanki należy projektować według aktualnych wymagań technicznych WT-1 2014 i WT-2 2014 część I i część II.

Pytanie 4. Prosimy o zamieszczenie na stronie pozwolenie na wycinkę drzew.
Odpowiedź 4. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej decyzję na realizację inwestycji drogowej, która jest jednocześnie decyzją na wycinkę drzew.

Pytanie 5. Czyją własnością jest drewno z wycinki ?
Odpowiedź 5. Z uwagi na to, że projekt realizowany jest według „specustawy drogowej” wycinka drzew (na terenach leśnych) przeprowadzona będzie przez Nadleśnictwo Osie.  Drewno z wycinki stanowi własność Nadleśnictwa Osie. Dlatego na planie nie zaznaczono drzew do wycinki, a w kosztorysie dodano pozycję nr 2 z podaniem powierzchni terenu do uporządkowania po wycince dużych drzew przez Nadleśnictwo Osie i konieczności wycinki drzew do 20 lat przez Wykonawcę.

Pytanie 6. Prosimy o zamieszczenie na stronie uzgodnień branżowych (RDOŚ, ochrona zabytków, itp.).
Odpowiedź 6: Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wymienione uzgodnienia.

Pytanie 7. Prosimy o zamieszenie na stronie pozwolenia na budowę.
Odpowiedź 7: Zamawiający zamieścił na stronie internetowej decyzję na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie 8. Prosimy o podanie lokalizacji placu składowego na materiały pochodzące z rozbiórki uznane przez Zamawiającego za wartościowe.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zaistnienia materiałów uznanych za wartościowe pochodzące z rozbiórek.

Pytanie 9. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.
Odpowiedź 9: Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie 10. Prosimy o udzielenie informacji czy konieczne będzie zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się w pasie drogi gminnej, w przypadku kiedy podczas korytowania nie nastąpi widoczne odkrycie sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa zgodnie z warunkami technicznymi powinna być posadowiona 0,2-0,3m poniżej głębokości przemarzania, czyli na głębokości co najmniej l,5m od powierzchni terenu. Projektowana konstrukcja w najgłębszym miejscu nad wodociągiem wynosi 42cm, w związku z powyższym wodociąg znajduje się w bezpiecznej strefie.
Odpowiedź 10. Zamawiający nie przewiduje takiej konieczności, jednakże w przypadku wystąpienia takiej sytuacji istniejącą sieć wodociągową należy ją zabezpieczyć.

Pytanie 11. Czy Zamawiający będzie wymagał wznowienia punktów granicznych pasa drogowego z ich trwałą stabilizacją ?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z pozycją nr 1 kosztorysu ofertowego oraz decyzją na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie 12. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania nasadzeń ?
Odpowiedź 12: Zamawiający nie wymaga dokonania nasadzeń kompensujących.

Pytanie 13. Prosimy o podanie wykazu i ilości drzew do wycinki oraz zaznaczenie ich na planie sytuacyjnym.
Odpowiedź 13: Z uwagi na to, że projekt realizowany jest według „specustawy drogowej” wycinka drzew (na terenach leśnych) przeprowadzona będzie przez Nadleśnictwo Osie.  Dlatego na planie nie zaznaczono drzew do wycinki, a w kosztorysie dodano pozycję nr 2 z podaniem powierzchni terenu do uporządkowania po wycince dużych drzew przez Nadleśnictwo i konieczności wycinki drzew do 20 lat przez Wykonawcę.

Pytanie 14. Prosimy o podanie lokalizacji oraz szczegółu konstrukcyjnego znaku leśnego do przestawienia.
Odpowiedź 14: Znak leśny do przestawienia znajduje się w km 0+075 strona lewa, szczegół konstrukcyjny ma być zgodny ze znakiem istniejącym.

======================================
metryczka


Odpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Łukasz Porożyński (14 stycznia 2020, 15:08:44)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (11 marca 2020, 14:41:16)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 655