Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (97)  |  Przetargi unieważnione (3)

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starnie

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.2.2020.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o. Ul. Ossowskiego 26, 86-300, Grudziądz  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz>>>> (967kB) pdf
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pobierz>>>> (126kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (176kB) pdf

SIWZ .pdf (428kB) pdf

Załącznik Nr 1_formularz ofertowy.pdf (159kB) pdf

Załącznik nr 2 oswiadczenie Wykonawcy.pdf (168kB) pdf

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post..pdf (175kB) pdf

Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów i podwykonawców.pdf (164kB) pdf

Załącznik Nr 4_zobowiązanie.pdf (126kB) pdf

Załącznik Nr 5 Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej..pdf (209kB) pdf

Załącznik Nr 6 - umowa.pdf (253kB) pdf

Załącznik nr 7 wykaz osób.pdf (146kB) pdf

Załącznik nr 8 wykaz robót.pdf (110kB) pdf

Załącznik nr 9 - klauzula informacyjna RODO.pdf (232kB) pdf

Dokumentacji techniczna i przedmiar robót

01_opis_techniczny.pdf (231kB) pdf

02_czesc_rysunkowa.pdf (3642kB) pdf

03_stwior.pdf (509kB) pdf

04_warunki_enea.pdf (770kB) pdf

05_przedmiar_robót_starnie.pdf (1233kB) pdf

Załącznik nr 6 - uchwała Rady Gminy Osie w sprawie stawek (139kB) pdf

Załącznik nr 7 - Opinia geologiczna (8078kB) pdf

Załącznik nr 8 - Decyzja Zarządcy drogi (912kB) pdf


Wersja edytowalna formularzy

plik_do_pobrania (143kB) zip

Pytania i odpowiedzi do przetargu:

W odpowiedzi na pytanie z dnia 15.01.2020 r. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starnie” Zamawiający informuje:
Pytanie: W dokumentacji projektowej rys. nr 10 - schemat studni rewizyjnej śr.1200mm jest zapis, „kineta studni wyłożona wkładką PVC”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kinety np. żywicą epoksydową?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć studnie betonowe przedstawione w opisie technicznym oraz STWiORB, tzn. studnie DN1200 z wyrobioną kinetą z betonu C35/45.

===================================

W odpowiedzi na pytanie z dnia 17.01.2020 r. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starnie” Zamawiający informuje:
Pytanie 1. W Opisie Technicznym oraz STWIOR  przedstawione są studnie rewizyjne Dn1200 o następującej charakterystyce: 
„…Na przewodach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN1200. Dolny krąg prefabrykowanej studzienki betonowej musi posiadać dno wraz z wyprofilowaną kinetą oraz przejścia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej. Dno studzienki powinno mieć płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona kinetą, która w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału, powinna mieć przekrój poprzeczny, zgodny z przekrojem kanału, w górnej części – ściany pionowe o wysokości równej co najmniej . średnicy kanału. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką. Spadek spocznika powinien wynosić 5% w kierunku kinety. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie. Studnie wyposażyć w przejścia szczelne dla kolektora sanitarnego PVC200.
Stopnie złazowe zamocować w ścianach komory roboczej. Powinny one być zabudowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 30cm i w odległościach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Alternatywnie stopnie złazowe wykonać jako stopnie powlekane zabudowane w jednym rzędzie. Studnie wyposażyć we właz żeliwny typu ciężkiego D400 zgodnie z PN–E 124, osadzonego na płycie pokrywowej typu PP. Kominy włazowe sytuować od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału.
Zgodnie z normą PN–82/B-01801 oraz normą PN–EN 206 w konstrukcjach betonowych narażonych na słabe oddziaływania korozyjne (środowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwałości wystarczy ochrona materiałowo – strukturalna betonu, wszelkie izolacje są zbędne…”, natomiast rysunek nr 10 – „Schemat studni rewizyjnej Dn1200” przedstawia studnie z kinetą wyłożoną wkładką PVC.
W związku z powyższą rozbieżnością w dokumentacji projektowej, prosimy   o wskazanie, które studnie należy przyjąć do wyceny: studnie z wyrobioną kinetą z betonu C35/45, czy studnie  z kinetą wyłożoną wkładką PVC?

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć studnie betonowe przedstawione w opisie technicznym oraz STWiORB, tzn. studnie DN1200 z wyrobioną kinetą z betonu C35/45.

===================================

W odpowiedzi na pytania z dnia 13.01.2020 r. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starnie” Zamawiający informuje:

1.    Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?
Odpowiedź: W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew lub krzewów.

2.    Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.
Odpowiedź: Wykonawca ponosi opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z Uchwałą Nr X/76/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.  Zamawiający dołączył treść uchwały do pobrania (załącznik nr 6).

3.    Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, jednak realizacja zadania nie może ograniczać dojazdu do nieruchomości przez właścicieli lub służby ratowniczo-porządkowe.

4.    Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?
Odpowiedź:  Do zabezpieczenia wykopów liniowych należy zastosować szalunki systemowe z rozporami. W przypadku posadowienia zbiornika czerpalnego przepompowni ścieków należy przewidzieć wykonanie zabezpieczenia w postaci ścianki szczelnej z grodzic z uwagi na możliwość wystąpienia w tym miejscu sączeń wód zaskórnych i gruntowych.

5.    Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości.
Odpowiedź: Przeprowadzone badania geotechniczne wykazały, że na terenie prowadzonych prac występują proste warunki gruntowe, reprezentowane przez piaski drobne oraz średnie, występujące w stanie średnio zagęszczonym. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu. Jednakże z uwagi na przyszłościową budowę drogi, wymagane będzie uzyskanie wyników badań zagęszczenia podłoża na poziomie Is nie mniejszym niż 0,98.

6.    Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania opinii geotechnicznej o której mowa w pkt. 6 opisu technicznego.
Odpowiedź: Z uwagi na obecność gruntów nośnych na badanym terenie w badanych punktach do głębokości 3,00 i 4,00m występują proste warunki gruntowe. Tym samym należy je zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej. W przypadku odwiertu do 5,00m. obecny jest wysoki poziom wód gruntowych w poziomie posadowienia przepompowni ścieków, a co za tym idzie w tym miejscu występują złożone warunki gruntowe. Tym samym należy zakwalifikować projektowany obiekt budowlany w tych miejscach do drugiej kategorii geotechnicznej.
Zamawiający dołączył treść opinii do pobrania (załącznik nr 7).

7.    Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?
Odpowiedź: W przypadku posadowienia zbiornika czerpalnego przepompowni może wystąpić sączenie wód gruntowych, w związku z powyższym należy przewidzieć odwodnienie wykopu poprzez zestaw igłofiltrowy. Ilość godzin pompowania zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku pompowań.

8.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia.

9.    W jakich drogach będzie przebiegała trasa projektowanej sieci wodociągowej? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?
Odpowiedź: Trasa projektowanej sieci wodociągowej przebiega w drodze gminnej.

10.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.

11.    Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?
Odpowiedź: Teren projektowanej inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

12.    Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.
Odpowiedź: Maksymalna odległość  na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki nie przekroczy 2 km.

13.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

14.    Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne i konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu.

15.    Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.", to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
Odpowiedź: Cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ i nie obejmuje kosztów niemożliwych do wyceny na etapie ofertowania lub robót dodatkowych, których wykonanie może okazać się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

15.    Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny.
Odpowiedź: Załączony przedmiar robót do postępowania przetargowego ma charakter pomocniczy.

16.    Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź: Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego.

17.    Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych robotach.
Odpowiedź: Nawierzchnię drogi należy przywrócić do stanu pierwotnego. Jednakże z uwagi na przyszłościową budowę drogi, wymagane będzie uzyskanie wyników badań zagęszczenia podłoża na poziomie Is nie mniejszym niż 0,98.

18.    Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg w których będą prowadzone prace.
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na stronie internetowej uzgodnienie z Zarządcą drogi  (załącznik nr 8)

19.    Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową?
Odpowiedź: W przypadku kolektora kanalizacji grawitacyjnej dla spadków rurociągów powyżej 1,2%, Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową, np. przewiertem sterowanym, pod warunkiem zastosowania dla rurociągów grawitacyjnych rur polietylenowych dwuwarstwowych typu PE100 RC ø225/13,4mm SDR17, zgodnych z PN – EN 12201–2.
Dla rurociągów tłocznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową, np. przewiertem sterowanym, pod warunkiem zastosowania dla tych rurociągów rur polietylenowych dwuwarstwowych w odcinkach prostych (sztangach), typu PEHD100 RC ø90/5,4mm SDR17, zgodnych z PN – EN 12201–2.
 

===================================

Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
Osie, 28.01.2020 r.
                       
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ROŚBiGK.271.2.2020.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starnie”.
INFORMACJA
z otwarcia ofert

     Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starnie”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I)    Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  700 000,00 zł brutto w roku budżetowym 2020 r.
Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2020 r.
II) Kryterium :
Kryterium I : cena
Kryterium II :  okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :
1.    HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka
Święta 139, 77-400 Złotów
Cena oferty brutto: 1 378 864,26 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

2.    E.B.I. GreeSky Sp. z o.o.
1 Maja 63 , 87-200 Wąbrzeźno
 Cena oferty brutto: 804 118,65 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

3.    Przedsiębiorstwo  „HYDRO-SERWIS” Stanisław Mielewczyk
83-340 Sierakowice, ul. Słupska 45
Cena oferty brutto: 675 270,00 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

4.    Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TUCHWOD” Sp. z o.o.
Ul. Budowlana 2, 89-500 Tuchola
Cena oferty brutto: 705 236,26 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

5.    Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o.
Ul. Usługowa 8, 14-200 Iława
Cena oferty brutto: 799 500,00 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

6.    Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy „HIRSZ”
Ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca
Cena oferty brutto: 797 339,63 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

7.    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o.
Ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz
Cena oferty brutto: 574 609,49 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

8.    COI Sp. z o.o.
M. Skłodowskiej Curie 73, 87-100 Toruń
Cena oferty brutto: 859 093,50 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

9.    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARKOPOL Sp. z o.o.
Ul. Papieżka 24, 87-800 Włocławek
Cena oferty brutto: 882 283,71 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

10.    Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów
Cena oferty brutto: 1 134 215,35 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

11.    Inżbud Sp.z o.o. Sp. k.
Ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz
Cena oferty brutto: 793 350,00 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

12.    Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki
Ul. Starowiejska 1, 83-420 Liniewo
Cena oferty brutto: 708 222,08 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

13.    Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa „Alfa” Sp. zo.o.
Ul. Żwirowa 4, 82-500 Kwidzyn
Cena oferty brutto: 1 614 731,52 zł
Okres rękojmi za wady : 36 miesięcy

14.    WIMAR Sp. zo.o.
Ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo
Cena oferty brutto: 854 396,79 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

15.    Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska
„EKOMEL” Sp. z o.o.
Ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice
Cena oferty brutto: 910 558,93 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

16.    „HYDRAFBUD” Sp. zo.o.
Ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz
Cena oferty brutto: 742 334,90 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

17.    „INSTAL” Hurt-Detal Andrzej Landowski
Wybudowanie 45/1, 83-240 Lubichowo
Cena oferty brutto: 670 000,00 zł
Okres rękojmi za wady : 60 miesięcy

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


metryczka


Opublikował: Łukasz Porożyński (9 stycznia 2020, 14:29:12)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (11 marca 2020, 14:32:59)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 959